• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Потрошни материјал за потребе грађевинске службе

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Потрошни материјал за потребе грађевинске службе,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "COTIS"д.о.о.Б...

Saznajte više
Поништава се поступак јавне набавке-Баждарење мјерне опреме

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Баждарење мјерне опреме,из разлога што је цијена примљених понуда већа од обезбјеђених средстава за предметну набавку у складу са чланом ...

Saznajte više
Поништава се поступак јавне набавке-Анализа турбинских уља

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Анализа турбинских уља,из разлога што није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року,у складу са чланом 69.став(2)тачка а)Закона...

Saznajte više
Ревизија главног пројекта регулације дијела водотока Црне ријеке

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Ревизија главног пројекта регулације водотока Црне ријеке,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "План&qu...

Saznajte više
Поништава се поступак јавне набавке-Периодично испитивање апарата за почетно гашење пожара

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Периодично испитивање апарата за почетно гашење пожара,у складу са чланом 69.став(2)тачка д)Закона о иавним набавкама("Сл.гласник Би...

Saznajte više
Набавка робе за прославу јубилеја предузећа

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Набавка роба за прославу јубилеја,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Угоститељска радња "ИЗЛЕТНИК"...

Saznajte više
Медијско оглашавање

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Оквирни споразум о набавци услуга медијског оглашавања,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "А Media"д.о.о.Бања Лука...

Saznajte više
Израда елемената по узорку

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Израда елемената по узорку,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Екос-систем" СП Бранко Бошкић,Мрк...

Saznajte više
Биолошки третман свих постројења за пречишћавање отпадних вода

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Биолошки третман свих постројења за пречишћавање отпадних вода на постројењима ХЕ "Бочац" и МХЕ ...

Saznajte više
Набавка и уградња 35 kV постројења

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци радова-Набавка и уградња 35 kVпостројења,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Група понуђача "ЕЛНОС БЛ&q...

Saznajte više
Геодетско осматрање бране

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Геодетско осматрање бране ХЕ"Бочац" и МХЕ"Бочац 2",додјељује се најбоље оцијењеном пон...

Saznajte više
Канцеларијски намјештај

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Канцеларијски намјештај,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"ГРАФО КОМЕРЦ"д.о.о.Бања Лука за п...

Saznajte više
2 ... или идите директно на страницу бр. »