• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Заказана 23. редовна сједница Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д

MХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" МП АД ТРЕБИЊЕ
ЗП "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" АД МРКОЊИЋ ГРАД
Број: НО- 39/17
Датум: 13.11.2017. године

На основу члана 34. став 3. и члана 45. тачка 4. Статута ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град Надзорни одбор ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град:

САЗИВА
XXIII редовну сједницу Скупштине акционара
ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

XXIII редовна сједница Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, одржаће се дана, 25.12.2017. године, у управној згради у Мркоњић Граду, улица Светог Саве 13.а, са почетком у 13 часова.
За Скупштину акционара предлаже се сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор предсједника Скупштине акционара,
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника;
3. Разматрање и усвајање извјештаја комисије за гласање;
4. Разматрање и усвајање извода из записника са XVIII ванредне сједнице Скупштине акционара;
5. Разматрање и усвајање извјештаја о пословању пословања ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за 2016. годину, са изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања (стандардима корпоративног управљања)
6. Разматрање и усвајање финансијског извјештаја ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за 2016. годину
7. Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора "Делоитте" по финансијским извјештајима за 2016. годину
8. Разматрање и усвајање акционог плана за отклањање недостатака утврђених у финансијском извјештају за 2016. годину
9. Разматрање и усвајање одлуке о расподјели добити остварене по финансијском извјештају ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
10. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
11. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Одбора за ревизију ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
12. Доношење одлуке о вршиоцима дужности чланова Надзорног одбора док се не спроведе процедура избора нових чланова
13. Разматрање и усвајање одлуке о утврђивању услова стандарда и критеријума за избор чланова Надзорног одбора испред МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње заједно са "Фондом за реституцију Републике Српске" а.д. Бањалука
14. Разматрање и усвајање одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор чланова Надзорног одбора испред МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње заједно са "Фондом за реституцију Републике Српске" а.д. Бањалука
15. Разматрање и усвајање одлуке о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора испред
МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње заједно са "Фондом за реституцију Републике Српске" а.д. Бањалука

Материјали за све тачке дневног реда налазе се на огласним таблама предузећа. У случају да се засједање Скупштине акционара, у недостатку кворума, не одржи 25.12.2017. године, поновљено ће се одржати 29.12.2017. године, у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.
Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности, са стањем на десети дан прије одржавања сједнице Скупштине, односно са стањем на дан 15.12.2017. године.
Право да учествују у раду засједања Скупштине имају сви акционари лично или заступани по пуномоћнику.
Уговор о удруживању гласова акционара и заједничком пуномоћнику мора бити овјерен од стране суда.
Потпис писмене изјаве акционара који се опредијелио да гласа писменим путем мора бити овјерен од стране надлежног органа.
Приједлог аката - материјала који се налазе на дневном реду заказане Скупштине објављен је на огласним таблама ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, а увид у исте може се извршити сваког радног дана, у времену од 7 до 15 часова.
Позивају се сви акционари: физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласања писменим путем, узму учешће у раду засједања Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град.
Писмене изјаве "за" и "против" приједлога аката који су предмет дневног реда треба обавезно доставити осам (8) дана прије засједања Скупштине на адресу ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, ул. Светог Саве 13. или на телефон/факс број: 050/225-300 и 050 /211-352.
Писмене изјаве о гласању без прописане овјере и писмене изјаве приспјеле путем телефакса, које у року три дана не буду потврђене доставом оригиналне изјаве, неће бити узете у обзир приликом утврђивања броја гласова.


Предсједник Надзорног одбора
Мр Томислав Тодоровић, с.р.

 

Заказана XXXII ванредна сједницa Скупштине акционара

На основу члана 34. став 3. и члана 45. тачка 4. Статута ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, Надзорни одбор ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. ...

Saznajte više
Заказана XXX ванредна сједница Скупштине акционара

На основу члана 34. став 3. и члана 45. тачка 4. Статута ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, Надзорни одбор ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. ...

Saznajte više
Заказана 28. редовна Скупштина акционара

Надзорни одбор ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град је заказао XXVIII редовну сједницу Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мрк...

Saznajte više
Заказана XXVII редовна сједница Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д.Мркоњић Град

Надзорни одбор ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д.Мркоњић Град је заказао XXVII редовну сједницу Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д.Мркоњић Град...

Saznajte više
Заказана XXIII ванредна сједница Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град

Надзорни одбор ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град је заказао XXIII ванредну сједницу Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мрк...

Saznajte više
Одлуке са XIX ванредне сједнице Скупштине акционара

Одлуке са XIX ванредне сједнице Скупштине акционара

Saznajte više
Заказана XIX ванредна сједница Скупштине акционара

МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" ЗП "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" АД МРКОЊИЋ ГРАД Број: НО- 13 /18 Датум: 19.2.2018. године На основу члана 34. став 3. и члан...

Saznajte više
Заказана и одржана XIX ванредна сједница Скупштине акционара

МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" ЗП "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" АД МРКОЊИЋ ГРАД Број: НО- 13 /18 Датум: 19.2.2018. године На основу члана 34. став 3. и члан...

Saznajte više
Одлуке са 23. редовне сједнице Скупштине акционара

Одлуке са 23. редовне сједнице Скупштине акционара

Saznajte više
Одлуке са XVIII ванредне сједнице Скупштине акционара

Одлуке са XVIII ванредне сједнице Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, одржане дана 14.7.2017. године у Управној згради у Мркоњић Граду

Saznajte više
Заказана XVIII ванредна сједница Скупштине акционара

Заказана XVIII ванредна сједница Скупштине акционара

Saznajte više
Одлуке са XVII ванредне сједнице Скупштине акционара

Одлуке са XVII ванредне сједнице Скупштине акционара

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »