• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

МХЕ „Бочац 2“ је прибранско постројење које је изграђено на постојећој брани компензационог базена ХЕ „Бочац“. Инсталисана снага електране „Бочац 2“ износи 8,76 МW.

Хидроелектрана „Бочац 2“ је изграђена тако да задовољава савремене трендове и технолошка достигнућа која се примијењују на страним тржиштима. Опрему која је у њу уграђена произведена је од стране реномираних свјетских произвођача. У питању је опрема која испуњава европске и свјетске стандарде, како у дијелу ефикасности, тако и дијелу заштите на раду и заштите животне средине. Тако су, примјера ради, у МХЕ „Бочац 2“ уграђена два капсулна агрегата, сваки од њих тежак 55 тона и снаге 5 МW, који су данас међу првим агрегатима овог типа уграђеним на подручју бивше Југославије.

Машинска зграда са 2 агрегата инсталисаног протока од 55 m3/s је лоцирана у лијевом боку профила. Према предложеном решењу систем има средњу годишњу производњу енергије од 41,603 GWh при средњој снази 4,746 МW.

Изградња објекта трајала је од 20. јула 2015. године до њеног пуштања у рад 20. августа 2018. године.

Новоизграђена хидроелектрана „Бочац 2“ по својим специфичним карактеристикама представља јединствен објекат у оквиру система Електропривреде Републике Српске.

Основни технички подаци


 

Naziv elektraneMHE "Bočac 2"
Tip elektranePribranska, protočna
Početak rada28.09.2018. godine
Način upravlјanjaAutomatski/SCADA sistem
Tip turbina (proizvođač)Horizontalna kaplanova, ECOBulb, Andritz Hydro
Tip generatora (proizvođač)Sinhroni, sa permanentnim magnetima, Andritz Hydro
Naponski nivoi mreže na koje su priklјučeni objekti i postrojenja[kV]35
Broj agregata/blokovakom2
Nominalna prividna snaga na generatorima[MVA]I= 4,995; II=4,995; I+II=9,990;
Nominalna aktivna snaga na generatorima[MW]I= 4,995; II=4,995; I+II=9,990;
Nominalni faktor snagecos φ1
Maksimalna reaktivna snaga agregata[MVAr]2,2
Minimalna snaga agregata[MW]0,90
Godišnja proizvodnja elektrane na pragu (ostvarena srednja desetogodišnja zaklјučno sa zadnjom punom godinom)[MWh]41603 planirana proizvodnja
Ukupni stepen korisnosti[%]88,5
Nominalna snaga transformatora[MVA]10
Vlastita potrošnja sa odcjepa (ostvarena srednja desetogodišnja zaklјučno sa zadnjom punom godinom)[MWh]190 planirana
Potrošnja iz mreže (ostvarena srednja desetogodišnja zaklјučno sa zadnjom punom godinom)[MWh]15 planirana
Instalisani protok agregata (hidroelektrane)[m3/s]110 (2 h 55)
Energija dobijena od 1[m3] vode[kWh]0,0276
Količina vode za 1 [kWh] energije[m3]36,159
Ekološki prihvatlјiv protok[m3/s]17 ranije poslato
Tip akumulacijeVještačka sa dnevnim izravnavanjem
Ukupna zapremina akumulacije[106 m3]2,31 na koti 227,80
Korisna zapremina akumulacije[106 m3]2
Mrtav prostor akumulacije[106 m3]0,31 na koti 223,00
Energetska vrijednost akumulacije za maksimalni radni nivo[MWh]51,66
Energetska vrijednost akumulacije za minimalni radni nivo[MWh]2,22
Radni nivo
- maksimalni[m.n.m.]227,80
- minimalni[m.n.m.]224,30
Nivo donje vode[m.n.m.]216,71
Maksimalni bruto pad[m.n.m.][m][m.n.m.]11,09
Kapacitet organa za evakuaciju voda[m.n.m.][m3/s][m.n.m.]1500
Dimenzije cjevovoda/tunela[m.n.m.][m,D,Q][m.n.m.]2x(18,2[m];5,5[m]; 55 m3/s)
Dimenzije kanala[m.n.m.][m,Q][m.n.m.]2x(35,5[m], 55 [m3/s])