• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Производно постројење, хидроелектрана “Бочац” има инсталисана два вертикална агрегата са Францис турбинама појединачне снаге 55 МW. Тип производног постројења је прибрански са бетонском лучном браном двоструке закривљености и машинком зградом лоцираном непосредно у близини бетонске бране.

Хидроелектрана „Бочац“ је изграђена и пуштена у рад 5.12.1981. године и пројектована је као вршна електрана са седмичним изравнавањем. Изграђена хидроелектрана користи 16,2% укупног хидропотенцијала ријеке Врбас са притокама.

Годишња производња производног постројења је 307 милиона kWh електричне енергије.

Запоселни у предузећу квалитетним одржавањем, санацијом и оптималном модернизацијом постојећих хидроенергетских постројења, обезбјеђују њихову високу погонску спремност и поузданост у раду.

Карактеристике

Brana
• Kota krune 286,00 m n.m.
• Kota najdubljeg dijela temelja 220,00 m n.m.
• Građevinska visina 66 m
• Debljina u temelju 13 m
• Debljina u kruni 3 m
• Dužina luka u kruni 221,38 m
• Dužina akumulacijskog bazena 17,5 km

Agregat

Turbina:
• Broj agregata 2
• Tip turbina Francis, vertikalna
• Nominalni broj obrtaja 150 [min-1]
• Instalisana prividna snaga 2 x 65 [MVA]
• Instalisana aktivna snaga 2 x 55 [MW]
• Instalisani protok 240 [m3/s]
• Stepen korisnog dejstva agregata = 0,924

Generator:
• Proizvođač: „Rade Končar" - Zagreb,
• Tip: S7707-40,
• Nazivna prividna snaga: 65 MVA,
• Faktor snage: 0,85,
• Nominalna struja: 3574 A,
• Frekvencija: 50 Hz,
• Nominalni napon: 10,5 kv,
• Nominalni broj okretaja: 150 o/min,


Технички параметри

Основни технички подаци

 

Tip branebetonska lučna sa dvostrukom zakrivlјenošću
Kota krune286,00 [m n.m.]
Kota najdublјeg dijela temelјa220,00 [m n.m.]
Građevinska visina66 [m]
Deblјina brane u temelјu13 [m]
Deblјina brane u kruni3 [m]
Dužina luka u kruni221,38 [m]
Zapremina tijela brane76.000 [m3]
Srednji godišnji dotok78,40 [m3/s]
Kota maksimalnog uspora283,00 [m n.m.]
Kota normalnog uspora282,00 [m n.m.]
Kota minimalnog dnevnog radnog nivoa279,60 [m n.m.]
Kota ekstremno minimalnog radnog nivoa254,00 [m n.m.]
Površina akumulacije na KNU(26,79) 2,3345 [km2] ili 233,45 [ha]
Srednja računska dubina akumulacionog bazena22,6 [m]
Dužina akumulacionog bazena17,5 [km]
Tip akumulacijeVještačka sa sedmičnim izravnanjem
Godina prvog punjenja1981.
Ukupna zapremina akumulacije52,1 x 106 [m3]
Korisna zapremina akumulacije42,9 x 106 [m3]
Energetska vrijednost akumulacije za maksimalnu kotu (283,00 m n.m.)5,322 [GWh]
Maksimalni bruto pad54,86 [m]
Normalni bruto pad53,86 [m]
Minimalni bruto pad51,46 [m]
Kapacitet organa za evakuaciju voda1478 [m3/s]
Broj agregata2
Instalisana prividna snaga2 x 65 [MVA]
Instalisana aktivna snaga2 x 55 [MW]
Instalisani protok240 [m3/s]
Stepen korisnog dejstva agregata (nt x ng x ntr)0,948 x 0,98 x 0,995 = 0,924
Ukupna godišnja proizvodnja307,5 [GWh]
Datum puštanja agregata u pogon5.12.1981.
Tip turbinaFrancis, vertikalna
Nominalni broj obrtaja150 [min-1]
Broj obrtaja pri pobjegu322 [min-1]