• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Заказана ХХХIII ванредна сједница Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.Д. Мркоњић Град.

На основу члана 34. став 3. и члана 45. тачка 4. Статута ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, Надзорни одбор ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град је заказао ХХХIII ванредну сједницу Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.Д. Мркоњић Град.
ХХХIII ванредна сједница Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, одржаће се дана 22.01.2024. године у Управној згради у Мркоњић Граду, улица Светог Саве 13.а , са почетком у 13 часова.
За Скупштину акционара предлаже се сљедећи дневни ред:

1. Избор Предсједника скупштине акционара,
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника;
3. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање;
4. Разматрање и усвајање Извода из записника са XXIX редовне сједнице Скупштине акционара;
5.  Разматрање и усвајање Ребаланса Плана пословања за 2023. годину
6.  Давање одобрења на одлуку Надзорног одбора о додјели донација

Материјали за све тачке дневног реда налазе се на огласним таблама Предузећа. У случају да се засједање Скупштине акционара, у недостатку кворума, не одржи 22.01.2024. године, поновљено ће се одржати 26.01.2024. године, у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.
Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности, са стањем на десети дан прије одржавања сједнице Скупштине, односно са стањем на дан 12.01.2024. године.
Право да учествују у раду засједања Скупштине имају сви акционари лично или заступани по пуномоћнику. Уговор о удруживању гласова акционара и заједничком пуномоћнику мора бити ОВЈерен од стране суда. Потпис писмене изјаве акционара који се опредијелио да гласа писменим путем мора бити овјерен од стране надлежног органа. Приједлог аката -материјала који се налазе на дневном реду заказане Скупштине објављен је на огласним таблама ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, а увид у исте може се извршити сваког радног дана, у времену од 7 до 15 часова.

Позивају се сви акционари: физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласања писменим путем, узму учешће у раду засједања Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град.
Писмене изјаве "за" и "против" приједлога аката који су предмет дневног реда треба обавезно доставити осам (8) дана прије засједања Скупштине на адресу ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, ул. Светог Саве 13. или на телефон/факс број :050/225-300 и 0501211-352. Писмене изјаве о гласању без прописане овјере и писмене изјаве приспјеле путем телефакса, које у року три дана не буду потврђене доставом оригиналне изјаве, неће бити узете у обзир приликом утврђивања броја гласова.

Документи за преузимање: