• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Заказана XXIX редовна сједница Скупштине акционара

На основу члана 7. став 1. Закона о јавним предузећима РС (Сл. Гласник 75/04, 78/11) , чланова 267, 272 , 277. став 1. и 304. став 1. тачка г) Закона о привредним друштвима РС (Службени гласник РС број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19), члана  34. став 3. и члана 45. тачка 4. Статута  ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, Надзорни одбор ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град је заказао XXIX редовну сједницу Скупштине акционара  ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић  Град.

XXIX редовна сједница Скупштине акционара  Мјешовити Холдинг "ЕРС" -МП  а.д. Требиње -  ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, одржаће се дана 15.12.2023. године у Управној згради у  Мркоњић Граду, улица Светог Саве 13.а , са почетком у 12 часова са сљедећим дневним редом:

 1. 1. Избор Предсједника скупштине акционара,
 2. 2. Именовање  Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника;
 3. 3. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање;
 4. 4. Разматрање и усвајање Извода из записника са XXXII ванредне сједнице Скупштине акционара;
 5. 5. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Мјешовити Холдинг "ЕРС" -МП  а.д. Требиње -  ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за 2022. годину, са изјавом о усклађености организације и дјеловања  са кодексом понашања (стандарадима корпоративног управљања)
 6. 6. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Мјешовити Холдинг "ЕРС" -МП  а.д. Требиње -  ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за 2022. годину
 7. 7. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора "Grant Thornton"  по финансијским извјештајима за 2022. годину
 8. 8. Доношење одлуке о расподјели нето добити Мјешовити Холдинг "ЕРС" -МП  а.д. Требиње -  ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град остварене у пословној 2022. години
 9. 9. Разматрање и усвајање Акционог плана за откањање недостатака  утврђених у ревизорском извјештају  независног ревизора „Grant Thornton“ по финансијским извјештајима за 2022. годину
 10. 10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовити Холдинг "ЕРС" -МП  а.д. Требиње -  ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
 11. 11. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовити Холдинг "ЕРС" -МП  а.д. Требиње -  ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град.
 12. 12. Доношење одлуке о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим у току 2022. године између Мјешовити Холдинг "ЕРС" -МП  а.д. Требиње -  ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град  и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима
 13. 13. Доношење одлуке о усвајању Извјештаја о ревизији усклађености са позитивним законским прописима за период 01.10. 2022-30.06.2022.године

 

Материјали за све тачке  дневног реда налазе се на огласним таблама Предузећа. У случају да се засједање Скупштине акционара, у недостатку кворума, не одржи 15.12.2023. године, поновљено ће се одржати  22.12.2023. године, у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности, са стањем на десети дан прије одржавања сједнице Скупштине, односно са стањем на дан  05.12.2023. године.

Право да учествују у раду засједања Скупштине имају сви акционари лично или заступани по пуномоћнику.

Уговор о удруживању гласова акционара и заједничком пуномоћнику мора бити овјерен од стране суда.

Потпис писмене изјаве акционара који се опредијелио да гласа писменим путем мора бити овјерен од стране надлежног органа.

Приједлог аката – материјала који се налазе на дневном реду заказане Скупштине објављен је на огласним таблама ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић  Град, а увид у исте може се извршити сваког радног дана, у времену од 7 до 15 часова.

Позивају се сви акционари: физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласања писменим путем, узму учешће у раду засједања Скупштине акционара  ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић  Град.

Писмене изјаве „за“ и „против“ приједлога аката који су предмет дневног реда треба обавезно доставити осам (8) дана прије засједања Скупштине на адресу  ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић  Град, ул. Светог Саве 13. или на телефон/факс број:050/225-300 и 050 /211-352.

Писмене изјаве о гласању без прописане овјере и писмене изјаве приспјеле путем телефакса, које у року три дана не буду потврђене доставом оригиналне изјаве, неће бити узете у обзир приликом утврђивања броја гласова.

                                    

 

Документи за преузимање: