• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Сектор за инвестиције и развој

Сектор за инвестиције и развој на челу са Извршним директором за инвестиције и развој,  извршава одлуке и закључке Надзорног одбора и Скупштине акционара у домену инвестиционо развојних активности предузећа.

Овај сектор предлаже Управи предузећа планове инвестиција и програме развоја предузећа у погледу реализације изградње нових хидроенергетских постројења. Координира израду и реализацију програма  истражних радова и студија изградње нових и ревитализације постојећих енергетских објеката и постројења.

Стручна лица из сектора за инвестиције и развој обезбјеђују податке и подлоге за пројекте, студије, програме и пројектне задатке и истражне радове, као и потребне сагласности и дозволе за изградњу нових и реконструкцију постојећих постројења.

У склопу својих активности овај сектор организује израду пројектних задатака, којим се дефинишу циљеви, обим пројекта, потребне подлоге и услови за реализацију пројекта. Стручне службе сектора прате израду пројектне документације и врше анализу пројектантских резултата и идентификованих проблема током пројектовања.

Посебна активност која се спроводи у оквиру овог сектора везана је за организацију и реализацију поступака одржавања и унапређења система управљања квалитетом и заштитом животне средине у ЗП“ Хидроелектране на Врбасу“.