• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Информације о екологији и природној средини

Позната је чињеница да постојање високих брана, које стварају акумулациона језера, има вишеструке утицаје на опште стање животне средине региона на којем се налазе. Што се тиче климатских утицаја, стручњаци наводе да се формирањем акумулације, имајући у виду њену величину, може очекивати благо повећање испаравања са водене површине што може да утиче на повећање влажности ваздуха и интензитетнију појаву магле.

Међутим, уколико у непосредној близини акумулације нема индустријских објеката који могу погоршати аерозагађење, тиме се не очекује да ће акумулација значајније повећати број дана са маглом и смогом. Могу се, такође, очекивати ублажене климатске промјене као што је смањење екстремних дневних и мјесечних температура, благо повећање влажности ваздуха у региону, благ пораст температуре воде, као и промјена правца и интензитета вјетрова.

Према наводима из стручних анализа, извјесне промјене климатских фактора, могле би се сматрати позитивним, неке негативним, али се свеукупно може закључити да њихов интензитет није такав да би могао битно промјенити климу региона.

Изградњом брана и акумулација у средњем току ријеке Врбас, у складу са актуелном Водопривредном основом, дошло би до потапања дијела кањона Врбаса. Испод коте нормалног успона нашао би се дио шума ове регије и мала површина под шикаром у ријетким раширеним дијеловима долине Врбаса, при чему ниједна ендемична биљна и животињска врста неби била животно угрожена.

Међутим, без рјешеног проблема миграције риба ка узводним локалитетима или без спорвођења мјера интензивног порибљавања, изградном брана и стварањем акумулација, природно бројно стање јединки било би значајно промјењено. Од популације риба посебно би биле угрожене поточна пастрмака и младица. Мање би биле угрожене ципридне врсте риба које су иначе у природним условима бројније на низводним локалитетима.

Само неки од реализованих циљева на заштити и унапређењу животне у средине у протеклом периоду били су:

  • Повлачење из употребе и збрињавање трансформатора који садрже пирален у 2003. години,
  • Израда пројекта „Заштита вјештачке акумулације ХЕ Бочац од наноса плутајућег отпада" из 2004. године,
  • Почетне активности истраживања стања квалитета воде у вјештачкој акумулацији ХЕ „Бочац" у 2005. години,
  • Склапање дугорочног уговора и евакуација рабљених уља на репарацију у рафинерију уља „Модрича" у 2005. години,
  • Актуализација пројекта изградње допунског бочног слободног прелива са тунелом у лијевом боку бране ХЕ „Бочац" у 2006. години,
  • Израда Плана активности са мјерама и роковима за постепено смањење емисија, односно загађења и за усаглашавање са најбољом расположивом техником у циљу прибављања еколошке дозволе у 2007. години,
  • Мјерење услова животне средине у 2008. години у циљу добијања доказа о свеобухватним утицајима на животну средину,
  • Почетком 2009. године, предзеће је добило рјешење о издавању Еколошке дозволе за постројење ХЕ „Бочац" са роком важења од пет година,
  • Од 2010. године, предузеће је почело са спровођењем мониторинга свих својих идентификованих утицаја на животну средину,
  • У 2011. години нарочита пажња је посвећена уклањању плутајућег отпада са површине акумулационог језера.

Данас, са поносом истичемо да смо једна од водећих организација у окружењу, која и даље наставља са позитивним трендом улагања у очување и унапријеђење животне средине, доприносећи на тај начин задовољењу начела одрживог развоја како наших садашњих тако и будућих генерација