• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Режим рада у периоду наиласка великих вода

Уз сам акумулациони базен ХЕ „Бочац" нема већих насеља нити обрадивих површина. Не јавља се потреба за кориштењем хидроакумулације у сврху наводњавања, али регулисање испуштања воде у корито ријеке низводно је посебно осјетљиво питање узимајући у обзир да се низводно налази једна од најгушће насељених регија Републике Српске.

Акумулациони базен ХЕ "Бочац" са укупном запремином од 52,10 x 106 m3 (1,75% средњег годишњег отицања) представља простор за вишедневно до седмично изравнавање протока. Корисна запремина за денивелацију од 28 m (до коте 254,00) је 42,90 x 106 m3. Са обзиром, да се из енергетских разлога ниво успора претежно задржава на котама што ближим коти нормалног успора, могућности за прихватања радног таласа су доста ограничене. Чак и уз могућност правовременог пражњења кроз форсирани рад ХЕ "Бочац" (водећи рачуна и о низводним корисницима) може се омогућити тек прихватања таласа са кратким повратним периодима.

Око питања улоге хидроелектране у условима наиласка великих вода шира јавност није довољно упозната. У тренуцима када долази до поплава у Лијевче пољу, у центар пажње јавности ставља се рад електране, а широко су раширена погрешна мишљења људи од тога да „електрана изазива поплаве" до тога да „нису ништа урадили да се поплаве спријече". Разлози оваквих и сличних мишљења постоје због тога што су хидроелектране, као стратешки објекти, дуго времена биле склоњене од очију јавности, а по природи свог положаја су у кањонима, далеко од насеља, тако да је познавање природе рада хидроелектрана просјечног становника остало на врло слабом нивоу.

Ради упознавања могућности и ограничења хидроелектране и хидроакумулације, остварена је већа сарадња са новинским и телевизијским кућама, нарочито оним који су локалног карактера. У току мјесеца септембра, за вријеме ремонтних радова, организован је „Дан за медије" гдје су по принципу „Дана отворених врата" позвани представници свих медијских кућа из Бањалуке, цивилних заштита низводних градова, ронилачких, рафтинг и кајак-кану клубова на ријеци Врбас, те туристичких и невладиних организација везаних за ријеку Врбас.

У нормалним условима рада, ХЕ "Бочац" никако не може бити узрок поплавном таласу, а могућности за ублажавање таласа са кратким повратним периодима су врло ограничене. За правовремене манипулације са погоном ХЕ "Бочац" потребне су поуздане вишедневне прогнозе падавина и дотока у сливном подручју. За ту намјену, у изради је Хидроинформациони систем слива ријеке Врбас.

Ремонтни радови

Електромашинска опрема хидроелектране захтијева посебну пажњу током одржавања. У питању није вриједност саме опреме, већ су у питању потенцијалне хаваријске ситуације које могу изазвати велика разарања и људске жртве. Систем одржавања представља систем управљања техничким стањем и поузданошћу машина у процесу експлоатације. Поузданост техничког система је вјероватноћа да ће технички систем бити што дуже у стању рада у пројектованом времену и пројектованим условима околине. Уважавајући значај хидроелектране „Бочац" и њену улогу у електроенергетском систему Републике Српске, немогуће је не узети уи обзир велике штете које би у случају великих кварова опреме изазвало неиспоручивање електричне енергије. Полазећи од оваквих поставки, основно опредјељење запослених у хидроелектрани је предиктивно одржавања опреме. Активности су усмјерене на то да се технички систем у цјелини одржава у стању потпуне расположивости, покушавајући да се предуприједи појава квара или опасног погонског стања.

Saznajte više
Редовна експлоатација акумулације

Постројење ХЕ „Бочац" (акумулација, брана и одговарајући објекти и уређаји у саставу бране и хидроелектране) намијењени су хидроенергетском коришћењу вода, али рад ове хидроелектране мора бити усклађен са другим водопривредним интересима на подручју акумулације и низводно. Чињеница да се низводно од електране налази веома насељено подручје те да, низводно, до Бањалуке нема већих притока Врбаса нити тренутно изграђених хидроелектрана, додатно под лупу јавности ставља начин управљања акумулацијом.

Saznajte više
Режим рада у ванредним приликама

На брани постоји служба техничког осматрања са сталним особљем које је задужено да редовно врши контроле и осматрања по датом програму. Систем осматрања и обавјештавања је у надлежности општинских органа управе, а овим системом је покривено цијело подручје потенцијалног поплавног таласа. Служба за осматрања бране је повезана са Центром за обавјештавање. На самој брани је постављена сирена за директно алармирање становништва у непосредној близини бране, као и погонског особља. У случају инцидентног загађења у подручју акумулационог базена важно је утврдити мјесто и вријеме инцидента и услове дотока у акумулацију, а као крајња мјера је предвиђено заустављање рада ХЕ "Бочац" уз испуштање водопривредног минимума. До сада није било већих инцидентних ситуација разлијевања опасног терета у акумулацију, али је неколико пута, у сарадњи са „Водоводом" из Бањалуке ванредно анализирана вода из акумулације на мјестима гдје се сумњало у њен квалитет.

Saznajte više
Захтјеви за посебним режимима рада

Могућности, макар и ограничене, за регулацију водотока низводно од ХЕ "Бочац" су препознате и ЗП „Хидроелектране на Врбасу" а.д. су често изложене молбама и захтјевима за посебним режимима испуштања воде низводно у водоток. Карактеристика ових захтјева је да су унапријед планирани те диспечер има могућност прилагођавања ангажовања агрегата захтјевима, али да су битно другачији од протока који би био као посљедица нормалног рада електране само у енергетску сврху. Овакви захтјеви долазе од стране ронилачких клубова, туристичких организација, рафтинг клубова, кајак-кану клубова, за потребе снимања телевизијских емисија, за потребе грађевинских предузећа које изводе радове у кориту ријеке и осталих заинтересованих страна.

Saznajte više
или идите директно на страницу бр. »