• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Редовна експлоатација акумулације

Постројење ХЕ „Бочац" (акумулација, брана и одговарајући објекти и уређаји у саставу бране и хидроелектране) намијењени су хидроенергетском коришћењу вода, али рад ове хидроелектране мора бити усклађен са другим водопривредним интересима на подручју акумулације и низводно.

Чињеница да се низводно од електране налази веома насељено подручје те да, низводно, до Бањалуке нема већих притока Врбаса нити тренутно изграђених хидроелектрана, додатно под лупу јавности ставља начин управљања акумулацијом.

У складу са плановима и потребама електропривредног система, хидроелектрана „Бочац" може без икаквих ограничења привредног карактера одржавати успор у акумулацији у следећим границама:

  • Кота нормалног успора 282,00 m.n.m.
  • Кота минималног радног нивоа 279,60 m.n.m.
  • Кота екстремно минималног радног нивоа 254,00 m.n.m.

На тај начин хидроелектрана може користити, у складу са својим потребама дневног и вишедневног изравнавања, читаву корисну запремину.

Хидроелектрана „Бочац" зависно од расположивих односно планираних средњих дневних протока ради са пуном снагом једног односно два агрегата у периоду пријеподневног оптерећења (8-12 часова) и вечерњег оптерећења (18-20 часова). Ови периоди се продужавају са повећањем протока.

Спуштање нивоа језера испод коте 271,00 m.n.m. дозвољено је само уз сагласност републичког органа управе надлежног за водопривреду, а до нивоа 241,00 m.n.m. како би се, евентуално, омогућио преглед и ремонт захватних грађевина, потребна је посебна дозвола. У тој посебној дозволи треба да буде наведена и динамика пражњења језера и вријеме одржавања нивоа на захтијеваној коти.

Из акумулације „Бочац" вода се може захватати за потребе хидроелектране „Бочац", уз обавезу коју одређује водопривредна дозвола да се из компензационог базена мора испуштати гарантовани еколошки проток и водопривредни минимум не мањи од 17 m3/s. Такође се тражи да се осцилације у водотоку низводно од компензационог базена смање на најмању могућу мјеру.

Средњи проток на профилу хидроелектране „Бочац" је 78,4 m3/s, а инсталисани проток кроз турбине је 240 m3/s.

Пошто је појава величине дотока воде у акумулацију стохастичке природе, да би се направио план будуће производње потребно је користити теорију вјероватноће. Као улазни подаци користе се мјерени дотоци прије изградње електране, прерачунати у евентуалне производње, те реално измјерене остварене производње од како електрана функционише. Сматра се да је статистички повољније да се има што дужи низ улазних података, тако да ће план за будући период бити реалнији.

Анализа података, када се узму у обзир подаци након изградње хидроелектране, указују на одређена одступања, нарочито када је у питању средњи мјесечни проток.

У последњој деценији, у односу на хидролошки низ који је био основа пројектне документације, најнижи средњи мјесечни доток (август) је нижи у односу на раније, а највиши средњи мјесечни доток је виши у односу на ранији хидролошки низ.

Основне карактеристике пројектованог режима рада ХЕ „Бочац" су форсирани „вршни" рад хидроелектране са Qinst=240 m3/s. Израђени су карактеристични дијаграми рада електране за дотоком од 20 m3/s до 220 m3/s, гдје се форсира ангажовање једног или два агрегата у периоду јутарњег и вечерњег максималног оптерећења. Испуштање из компензационог базена је предвиђено да се врши за средње дотоке до 50 m3/s са непромјенљивим протоком. За веће протоке јављају се осцилације протока на почетку и на крају вршног рада електране у току дана.

Досадашња погонска искуства у експлоатацији ХЕ „Бочац" су показала знатна одступања од пројектованог режима рада.
Одмах по почетку рада електране, уочена је опасност да је, у условима неконтролисаног испада агрегата из система, потребно одређено вријеме до поновног пуштања агрегата у погон или до пуштања затварача на темељном испусту или преливу. Овом времену треба да се дода вријеме пропагације таласа дуж компезнационог базена чија је дужина 7,3 кпг Ради обезбјеђивања биолошког минимума умањена је корисна запремина акумулације компензационог базена, остављајући резерву за 2 сата испуштања воде из компензационог базена.

Ангажовање агрегата електране врши диспечерски центар Електропривреде Републике Српске (ЕРС) у Требињу. Електропривреда Републике Српске је једна од трији балансно одговорних страна у електроенергетском систему Босне и Херцеговине. У условима „слабог" система са великим термо јединицама и малим бројем хидројединица, релативно често је интервентно и непланирано ангажовање ХЕ „Бочац".

Одступање од дневног плана ангажовања агрегата има за посљедицу повећање осцилација воде низводно од постројења.

Ремонтни радови

Електромашинска опрема хидроелектране захтијева посебну пажњу током одржавања. У питању није вриједност саме опреме, већ су у питању потенцијалне хаваријске ситуације које могу изазвати велика разарања и људске жртве. Систем одржавања представља систем управљања техничким стањем и поузданошћу машина у процесу експлоатације. Поузданост техничког система је вјероватноћа да ће технички систем бити што дуже у стању рада у пројектованом времену и пројектованим условима околине. Уважавајући значај хидроелектране „Бочац" и њену улогу у електроенергетском систему Републике Српске, немогуће је не узети уи обзир велике штете које би у случају великих кварова опреме изазвало неиспоручивање електричне енергије. Полазећи од оваквих поставки, основно опредјељење запослених у хидроелектрани је предиктивно одржавања опреме. Активности су усмјерене на то да се технички систем у цјелини одржава у стању потпуне расположивости, покушавајући да се предуприједи појава квара или опасног погонског стања.

Saznajte više
Режим рада у периоду наиласка великих вода

Уз сам акумулациони базен ХЕ „Бочац" нема већих насеља нити обрадивих површина. Не јавља се потреба за кориштењем хидроакумулације у сврху наводњавања, али регулисање испуштања воде у корито ријеке низводно је посебно осјетљиво питање узимајући у обзир да се низводно налази једна од најгушће насељених регија Републике Српске. Акумулациони базен ХЕ "Бочац" са укупном запремином од 52,10 x 106 m3 (1,75% средњег годишњег отицања) представља простор за вишедневно до седмично изравнавање протока. Корисна запремина за денивелацију од 28 m (до коте 254,00) је 42,90 x 106 m3. Са обзиром, да се из енергетских разлога ниво успора претежно задржава на котама што ближим коти нормалног успора, могућности за прихватања радног таласа су доста ограничене. Чак и уз могућност правовременог пражњења кроз форсирани рад ХЕ "Бочац" (водећи рачуна и о низводним корисницима) може се омогућити тек прихватања таласа са кратким повратним периодима.

Saznajte više
Режим рада у ванредним приликама

На брани постоји служба техничког осматрања са сталним особљем које је задужено да редовно врши контроле и осматрања по датом програму. Систем осматрања и обавјештавања је у надлежности општинских органа управе, а овим системом је покривено цијело подручје потенцијалног поплавног таласа. Служба за осматрања бране је повезана са Центром за обавјештавање. На самој брани је постављена сирена за директно алармирање становништва у непосредној близини бране, као и погонског особља. У случају инцидентног загађења у подручју акумулационог базена важно је утврдити мјесто и вријеме инцидента и услове дотока у акумулацију, а као крајња мјера је предвиђено заустављање рада ХЕ "Бочац" уз испуштање водопривредног минимума. До сада није било већих инцидентних ситуација разлијевања опасног терета у акумулацију, али је неколико пута, у сарадњи са „Водоводом" из Бањалуке ванредно анализирана вода из акумулације на мјестима гдје се сумњало у њен квалитет.

Saznajte više
Захтјеви за посебним режимима рада

Могућности, макар и ограничене, за регулацију водотока низводно од ХЕ "Бочац" су препознате и ЗП „Хидроелектране на Врбасу" а.д. су често изложене молбама и захтјевима за посебним режимима испуштања воде низводно у водоток. Карактеристика ових захтјева је да су унапријед планирани те диспечер има могућност прилагођавања ангажовања агрегата захтјевима, али да су битно другачији од протока који би био као посљедица нормалног рада електране само у енергетску сврху. Овакви захтјеви долазе од стране ронилачких клубова, туристичких организација, рафтинг клубова, кајак-кану клубова, за потребе снимања телевизијских емисија, за потребе грађевинских предузећа које изводе радове у кориту ријеке и осталих заинтересованих страна.

Saznajte više
или идите директно на страницу бр. »