• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Ремонтни радови

Електромашинска опрема хидроелектране захтијева посебну пажњу током одржавања. У питању није вриједност саме опреме, већ су у питању потенцијалне хаваријске ситуације које могу изазвати велика разарања и људске жртве. Систем одржавања представља систем управљања техничким стањем и поузданошћу машина у процесу експлоатације. Поузданост техничког система је вјероватноћа да ће технички систем бити што дуже у стању рада у пројектованом времену и пројектованим условима околине. Уважавајући значај хидроелектране „Бочац" и њену улогу у електроенергетском систему Републике Српске, немогуће је не узети уи обзир велике штете које би у случају великих кварова опреме изазвало неиспоручивање електричне енергије.

Полазећи од оваквих поставки, основно опредјељење запослених у хидроелектрани је предиктивно одржавања опреме. Активности су усмјерене на то да се технички систем у цјелини одржава у стању потпуне расположивости, покушавајући да се предуприједи појава квара или опасног погонског стања.

Хидролектрана представља веома сложен технички систем и животни вијек појединих дијелова опреме је веома различит. Док се сматра да поједини грађевински или машински објекти треба да трају неколико десетина година, сложене електронске компоненте застаријевају у току неколико година. Одржавање није организовано према простој оцјени животног вијека опреме. Често стање у коме се неки уређај налази не одговара времену његовог коришћења.

На кључним сегметнима су уграђени системи за непрекидни надзор стања и израчунавања тренда промјене битних параметара на основу којих се процјењује стање опреме. Тиме се активности на „њези" опреме прилагођавају стварном стању опреме са циљем што дужег исправног рада сваког појединог дијела, али без непотребне и преурањене интервенције.

Као неки од основних поступака превентивног одржавања примјењују се: основно одржавање од стране руковаоца, прегледи према плану периодичних превентивнх радова, контролни прегледи регулисани прописом или законом, подмазивање, дијагностика, тражење и отклањање слабих мјеста и превентивно поправљање и обнављање истрошених дијелова, ремонти и замјена техничких система новим.

Предности које се остварују на овај начин су уштеда новца, времена и повећање расположивости агрегата. Редовни годишњи ремонти и замјена техничких система се планирају и обављају током августа, септембра и октобра користећи низак доток ријеке Врбас у акумулацију у то доба године. Будући да је хидроелектрана „Бочац" вршна хидроелектрана, низак доток у акумулацију омогућава да се изводе радови на једном агрегату и припадајућим помоћним погонима, остављајући могућност да преостали агрегат користи цјелокупан доток. Тиме се искоришћава сва расположива хидроенергија и омогућава стајање које је неопходно за радове, без губитка у производњи електричне енергије.

Период од 30 година рада је довољно дуг да се сасвим оправдано приђе постепеној замјени појединих цјелина електро и машинске опреме. Замјена подразумијева не само просто уклањање старих уређаја и уградњу нових на њихово мјесто, већ је то врло често и функционално потпуно надограђен систем. Уважавајући чињеницу да је поједина опрема при крају свога животног вијека и да је праћењем основних показатеља опреме те дијагностичким испитивањем показано да се не може рачунати на потпуну поузданост, извршена је реконструкција: система генераторских заштита на оба агрегата, електронске регулације турбине на оба агрегата, система беспрекидног напајања (инвертори, исправљачи и акумулаторске батерије), побудног система на оба агрегата, генераторских прекидача 110 kV на оба агрегата, цјелокупног постројења 35 kV унутрашње монтаже, постројења 0,4 kV за развод наизмјеничног напајања, система за праћење температуре на оба агрегата, система за управљање и надзор електраном те система за даљинско управљање из диспечерског центра.

Извршена је уградња система за мониторинг вибрација турбина и генератора, система за праћење парцијалних пражњења на оба генератора, система за надзор блок трансформатора. Циљ је да се појачаним праћењем основних параметара рада опреме стекне што детаљнија слика о стању у коме се она налази те да се на основу тога изврши процјена о правовременом одржавању и реаговању у смислу превенције квара или опасног погонског стања.

У току је реализација реконструкције разводног постројења 110 kV система расхладне воде агрегата,енергетског блок трансфроматора те изградњи кућне турбине. Тиме ће се поузданост напајања властите потрошње електране значајно повећати.

Редовна експлоатација акумулације

Постројење ХЕ „Бочац" (акумулација, брана и одговарајући објекти и уређаји у саставу бране и хидроелектране) намијењени су хидроенергетском коришћењу вода, али рад ове хидроелектране мора бити усклађен са другим водопривредним интересима на подручју акумулације и низводно. Чињеница да се низводно од електране налази веома насељено подручје те да, низводно, до Бањалуке нема већих притока Врбаса нити тренутно изграђених хидроелектрана, додатно под лупу јавности ставља начин управљања акумулацијом.

Saznajte više
Режим рада у периоду наиласка великих вода

Уз сам акумулациони базен ХЕ „Бочац" нема већих насеља нити обрадивих површина. Не јавља се потреба за кориштењем хидроакумулације у сврху наводњавања, али регулисање испуштања воде у корито ријеке низводно је посебно осјетљиво питање узимајући у обзир да се низводно налази једна од најгушће насељених регија Републике Српске. Акумулациони базен ХЕ "Бочац" са укупном запремином од 52,10 x 106 m3 (1,75% средњег годишњег отицања) представља простор за вишедневно до седмично изравнавање протока. Корисна запремина за денивелацију од 28 m (до коте 254,00) је 42,90 x 106 m3. Са обзиром, да се из енергетских разлога ниво успора претежно задржава на котама што ближим коти нормалног успора, могућности за прихватања радног таласа су доста ограничене. Чак и уз могућност правовременог пражњења кроз форсирани рад ХЕ "Бочац" (водећи рачуна и о низводним корисницима) може се омогућити тек прихватања таласа са кратким повратним периодима.

Saznajte više
Режим рада у ванредним приликама

На брани постоји служба техничког осматрања са сталним особљем које је задужено да редовно врши контроле и осматрања по датом програму. Систем осматрања и обавјештавања је у надлежности општинских органа управе, а овим системом је покривено цијело подручје потенцијалног поплавног таласа. Служба за осматрања бране је повезана са Центром за обавјештавање. На самој брани је постављена сирена за директно алармирање становништва у непосредној близини бране, као и погонског особља. У случају инцидентног загађења у подручју акумулационог базена важно је утврдити мјесто и вријеме инцидента и услове дотока у акумулацију, а као крајња мјера је предвиђено заустављање рада ХЕ "Бочац" уз испуштање водопривредног минимума. До сада није било већих инцидентних ситуација разлијевања опасног терета у акумулацију, али је неколико пута, у сарадњи са „Водоводом" из Бањалуке ванредно анализирана вода из акумулације на мјестима гдје се сумњало у њен квалитет.

Saznajte više
Захтјеви за посебним режимима рада

Могућности, макар и ограничене, за регулацију водотока низводно од ХЕ "Бочац" су препознате и ЗП „Хидроелектране на Врбасу" а.д. су често изложене молбама и захтјевима за посебним режимима испуштања воде низводно у водоток. Карактеристика ових захтјева је да су унапријед планирани те диспечер има могућност прилагођавања ангажовања агрегата захтјевима, али да су битно другачији од протока који би био као посљедица нормалног рада електране само у енергетску сврху. Овакви захтјеви долазе од стране ронилачких клубова, туристичких организација, рафтинг клубова, кајак-кану клубова, за потребе снимања телевизијских емисија, за потребе грађевинских предузећа које изводе радове у кориту ријеке и осталих заинтересованих страна.

Saznajte više
или идите директно на страницу бр. »