• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Уградња и монтажа опреме

Свакако један од значајнијих и технички врло захтјеван посао приликом градње ХЕ „Бочац" јесте уградња хидро-механичке и електро-машинске опреме.

Турбинска опрема будуће хидроелектране произведена је у Аустријској фирми „Аndritz" из Граца. Радно коло турбине изграђено је од 25 тона легираног челика и прошло је кроз неколико хиљада часова обраде. У прилог томе говори и чињеница да се његова тежина, од одливка до финалног производа, у току процеса израде, свела на свега једну трећину од почетне.

Сва тешка и вангабаритна опрема из Граца, транспо-ртована је специјалним возилима директно на градилиште ХЕ „Бочац". Ту се нарочито мисли на радна кола, турбинска вратила, потпорне прстенове, турбинске поклопце и сл.

Контролу квалитета уграђених материјала вршио је „Институт за испитивање материајла и конструкција" из Бања Луке.
Контрола квалитета у току извођења радова и надзор над њима вршен је од стране самог инвеститиора преко надзорне службе „Југоинспект" из Сарајева.

Израду генератора за хидроелектрану „Бочац" спровео је „Раде Кончар" из Загреба. Генератор је изграђен тако да је било могуће испоштовати захтјев да се статор транспортује у два дијела, а ротор да се монтира на лицу мјеста уградње у хидроелектрани.

Транспорт ове опреме обављен је камионским превозом помоћу специјалних приколица.

Пројектом је ријешено да се 110 kV разводно постројење постави на крову машинске зграде. Ово је са једне стране утицало на поскупљење самог пројекта, а са друге стране и продужило је радове на изградњи саме хидроелектране. Овакав начин диспозицијског рјешења објекта је по први пут примјењен у тадашњој Југославији.

Завршена је хидроелектрана „Бочац" и пуштена је у рад 05.12.1981. године.

Почетни радови на изградњи објекта и постројења

За сам почетак градње хидроелектране „Бочац" везује се крај 1976. године. Прва фаза изградње обухватила је измјештање једног дијела магистралног пута Јајце-Бања Лука пошто је пројектом предвиђено потапање постојећег. Ове радове је требало пажљиво планирати и спроводити да не би дошло до угрожавања остатака старог града Бочац. У почетној фази изградње хидроелектране „Бочац" један од најважнијих и најкомпикованијих радова је скретање ријеке Врбас како би се обезбједили услови за почетак грађевинских радова у кориту ријеке. У ту сврху, на мјесту будуће хидроелектране, приступило се изградњи опточног тунела.

Saznajte više
Ископни радови за брану и стројару

Ископни радови на ХЕ „Бочац" изводили су се поступно. Прије скретања ријеке кроз опточни тунел изведени су ископи на лијевом боку бране до коте 240,00 m.n.m. као и на десном боку на платоу који се налазио на коти 286,00 m.n.m. Упоредо са ископним радовима бране и стројаре, вршено је непрекидно бетонирање бочног прелива. Након скретања ријеке могли су да се обављају радови на ископу лијевог бока испод коте 240,00 m.n.m. на којој је фундирана брана, као и до коте 214,35 m.n.m., најниже ископане тачке стројаре. Ископни радови на коти 286,00 m.n.m. на десном боку могли су се вршити једино са пнеуматским чекићем због неприступачности терена, са што већим иситњавањем и ручним танспортом (колицима) до мјеста истресишта. Ископни радови на лијевом боку бране вршени су са коте 240,00 m.n.m. одоздо према круни бране.

Saznajte više
Технологија бетонирања објеката

За објекте ХЕ „Бочац" првобитно је био предвиђен цемент типа „Чапљина" производње ДЦ Сплит. Овај цемент је кориштен за изградњу објеката хидроелектране све до краја 1979. године. Међутим, због отежаних услова снабдијевања овим материјалом, транспотрне даљине и још неких параметара, од почетка 1980. године примјењиван је цемент Какањ, ЈУС БЦ.1.013. У брану је уграђиван бетон МБ-30 са количином цемента од 250 kg/m3 бетона. За све остале објекте коришћен је бетон МБ-30 са количином цемента од 350 kg/m3 бетона. Агрегат за бетон је коришћен из природног материјала који је вађен дијелом из депоа шљунка, а дијелом из материјала добијеног багерисањем ријечног корита. Агрегат је добијен сепарисањем материјала и прањем водом под притиском на ситу сепарације.

Saznajte više
или идите директно на страницу бр. »