• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Захтјеви за посебним режимима рада

Могућности, макар и ограничене, за регулацију водотока низводно од ХЕ "Бочац" су препознате и ЗП „Хидроелектране на Врбасу" а.д. су често изложене молбама и захтјевима за посебним режимима испуштања воде низводно у водоток. Карактеристика ових захтјева је да су унапријед планирани те диспечер има могућност прилагођавања ангажовања агрегата захтјевима, али да су битно другачији од протока који би био као посљедица нормалног рада електране само у енергетску сврху.

Овакви захтјеви долазе од стране ронилачких клубова, туристичких организација, рафтинг клубова, кајак-кану клубова, за потребе снимања телевизијских емисија, за потребе грађевинских предузећа које изводе радове у кориту ријеке и осталих заинтересованих страна.

Само у 2008. години, 17 дана по неколико часова је вршена посебна регулација воде на захтјев трећих лица, а у љетњем периоду организован је директни контакт са службом за спашавање на градским плажама у Бањалуци ради правовременог обавјештавања о режимима рада електране. Обично се захтјеви односе на испуштање тачно дефинисане количине воде у одређеном периоду за жељене активности на одређеној локацији.

У току изградње бране, моделована је пропагација поплавног таласа низводно у случају рушења брана, а на терену су обиљежене линије допирања максималног могућег поплавног таласа насталог рушењем. Међутим, вријеме пропагације позитивног и негативног воденог таласа није анализирано.

У том смислу је организовано снимање времена пропагације карактеристичних таласа на одређеним профилима дуж низводног тока Врбаса као би се добиле прецизне информације о воденом таласу.

Постројење хидроелектране „Бочац" намијењено је првенствено хидроенергетском кориштењу воде, али рад овог постројења нужно мора бити усклађен са другим водопривредним интересима на подручју акумулације и низводно. Акумулација се користи према одговарајућим плановима и потребама електропривреде, поштујући услове и ограничења која проистичу из водопривредне дозволе и пројектне документације. Осим законских обавеза, које налажу еколошка и водопривредна дозвола, пред хидроелектрану се, често, постављају захтјеви и од стране разних друштвених организација и институција за посебним режимима управљања испуштања воде из компензационог базена. Један од најчешћих захтјева јавности,у периоду великих дотока, је захтјев за претпражњењем акумулације у сврху прихвата поплавног таласа. Карактеристике акумулације хидроелектране „Бочац" нису доста познате широј јавности, а медији често створе погрешно уверење да би се ова акумулација могла искористити у сврху спречавања поплава.

Циљ предузећа је остваривање тијесне сарадње са медијима и цивилном заштитом. Ради квалитетније прогнозе долазног таласа, у току је развој хидроинформационог систем ријеке Врбас. Дневни дотоци се редовно ажурирају на сајту електране www.henavrbasu.com, а у периодима изузетно великих и у периодима изузетно малих вода, тренутни дотоци се сатно саопштавају цивилној заштити у Бањалуци.

Осим законских обавеза, поштујући друштвене, етичке и еколошке норме, излази се у сусрет и захтјевима за посебним режимима испуштања воде који одступају од уобичајених, а који се јављају у условима ванредних догађаја или туристичких манифестација које се одвијају на ријеци.

Ремонтни радови

Електромашинска опрема хидроелектране захтијева посебну пажњу током одржавања. У питању није вриједност саме опреме, већ су у питању потенцијалне хаваријске ситуације које могу изазвати велика разарања и људске жртве. Систем одржавања представља систем управљања техничким стањем и поузданошћу машина у процесу експлоатације. Поузданост техничког система је вјероватноћа да ће технички систем бити што дуже у стању рада у пројектованом времену и пројектованим условима околине. Уважавајући значај хидроелектране „Бочац" и њену улогу у електроенергетском систему Републике Српске, немогуће је не узети уи обзир велике штете које би у случају великих кварова опреме изазвало неиспоручивање електричне енергије. Полазећи од оваквих поставки, основно опредјељење запослених у хидроелектрани је предиктивно одржавања опреме. Активности су усмјерене на то да се технички систем у цјелини одржава у стању потпуне расположивости, покушавајући да се предуприједи појава квара или опасног погонског стања.

Saznajte više
Редовна експлоатација акумулације

Постројење ХЕ „Бочац" (акумулација, брана и одговарајући објекти и уређаји у саставу бране и хидроелектране) намијењени су хидроенергетском коришћењу вода, али рад ове хидроелектране мора бити усклађен са другим водопривредним интересима на подручју акумулације и низводно. Чињеница да се низводно од електране налази веома насељено подручје те да, низводно, до Бањалуке нема већих притока Врбаса нити тренутно изграђених хидроелектрана, додатно под лупу јавности ставља начин управљања акумулацијом.

Saznajte više
Режим рада у периоду наиласка великих вода

Уз сам акумулациони базен ХЕ „Бочац" нема већих насеља нити обрадивих површина. Не јавља се потреба за кориштењем хидроакумулације у сврху наводњавања, али регулисање испуштања воде у корито ријеке низводно је посебно осјетљиво питање узимајући у обзир да се низводно налази једна од најгушће насељених регија Републике Српске. Акумулациони базен ХЕ "Бочац" са укупном запремином од 52,10 x 106 m3 (1,75% средњег годишњег отицања) представља простор за вишедневно до седмично изравнавање протока. Корисна запремина за денивелацију од 28 m (до коте 254,00) је 42,90 x 106 m3. Са обзиром, да се из енергетских разлога ниво успора претежно задржава на котама што ближим коти нормалног успора, могућности за прихватања радног таласа су доста ограничене. Чак и уз могућност правовременог пражњења кроз форсирани рад ХЕ "Бочац" (водећи рачуна и о низводним корисницима) може се омогућити тек прихватања таласа са кратким повратним периодима.

Saznajte više
Режим рада у ванредним приликама

На брани постоји служба техничког осматрања са сталним особљем које је задужено да редовно врши контроле и осматрања по датом програму. Систем осматрања и обавјештавања је у надлежности општинских органа управе, а овим системом је покривено цијело подручје потенцијалног поплавног таласа. Служба за осматрања бране је повезана са Центром за обавјештавање. На самој брани је постављена сирена за директно алармирање становништва у непосредној близини бране, као и погонског особља. У случају инцидентног загађења у подручју акумулационог базена важно је утврдити мјесто и вријеме инцидента и услове дотока у акумулацију, а као крајња мјера је предвиђено заустављање рада ХЕ "Бочац" уз испуштање водопривредног минимума. До сада није било већих инцидентних ситуација разлијевања опасног терета у акумулацију, али је неколико пута, у сарадњи са „Водоводом" из Бањалуке ванредно анализирана вода из акумулације на мјестима гдје се сумњало у њен квалитет.

Saznajte više
или идите директно на страницу бр. »