Развој и потенцијал

Планови за будућност

Развојни планови предузећа "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град везани су првенствено за хидроенергетско искоришћење слива ријеке Врбас низводно од постројења ХЕ „Бочац". Сагледавањем могућности коришћења хидроенергетског потенцијала слива ријеке Врбас који припада Републици Српској, констатовано је да неискоришћени технички потенцијал износи 1118,1 GWh. Сва досадашња истраживања и израђена пројектна документација указују на атрактивност изградње хидроенергетских постројења нарочито у средњем дијелу слива ријеке Врбас.

Инвестиције и развој

ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ велику пажњу поклања инвестицијама и даљем развоју постојећих и нових капацитета. Константно се тежи повећању продуктивности као и одржању погонске спремности на највећем нивоу. У функцији остварења ових циљева, предузеће континуирано инвестира у ревитализацију, модернизацију, те развој система и опреме.