Хидроелектране на Врбасу
 

24.4.2015

Заказана XIII ванредна сједница Скупштине акционара

МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ"
ЗП "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" АД
МРКОЊИЋ ГРАД
Број: НО- /15
Датум: 24.4.2015. године

На основу члана 34. став 3. и члана 45. тачка 4. Статута ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, Надзорни одбор ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град:

САЗИВА
XIII ванредну сједницу Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

XIII ванредна сједница Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, биће одржана дана 8.5.2015. године у Мркоњић Граду у просторијама хидроелектране у Бочцу, са почетком у 13 часова.
За Скупштину акционара предлаже се сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор предсједника Скупштине акционара, Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника;
2. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање;
3. Разматрање и усвајање Извода из записника са XII ванредне Скупштине акционара;
4. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2015. годину
5. Разматрање и усвајање плана пословања за период 2015 - 2017. године

Материјали за све тачке дневног реда налазе се на огласним таблама Предузећа. У случају да се засједање Скупштине акционара, у недостатку кворума, не одржи 8.5.2015. године, поновљено ће бити одржано 13.5.2015. године, у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.
Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности, са стањем на десети дан прије одржавања сједнице Скупштине, односно са стањем на дан 24.5.2015. године.
Право да учествују у раду засједања Скупштине имају сви акционари лично или заступани по пуномоћнику.
Уговор о удруживању гласова акционара и заједничком пуномоћнику мора бити овјерен од стране суда.
Потпис писмене изјаве акционара који се опредијелио да гласа писменим путем мора бити овјерен од стране надлежног органа.
Приједлог аката - материјала који се налазе на дневном реду заказане Скупштине објављен је на огласним таблама ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, а увид у исте може се извршити сваког радног дана, у времену од 7 до 15 часова.
Позивају се сви акционари: физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласања писменим путем, узму учешће у раду засједања Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град.
Писмене изјаве "за" и "против" приједлога аката који су предмет дневног реда треба обавезно доста-вити осам (8) дана прије засједања Скупштине на адресу ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, ул. Светог Саве 13. или на телефон број: 050 211-352.
Писмене изјаве о гласању без прописане овјере и писмене изјаве приспјеле путем телефакса, које у року три дана не буду потврђене доставом оригиналне изјаве, неће бити узете у обзир приликом утврђивања броја гласова.


Предсједник Надзорног одбора
Мр Томислав Тодоровић, с.р.

 

 

 
 

Контакт

Требате више информације о овој теми? Контактирајте нас већ данас.