Хидроелектране на Врбасу
 

16.12.2011

Захтјеви за посебним режимима рада

Захтјеви за посебним режимима рада
Захтјеви за посебним режимима рада

Могућности, макар и ограничене, за регулацију водотока низводно од ХЕ "Бочац" су препознате и ЗП „Хидроелектране на Врбасу" а.д. су често изложене молбама и захтјевима за посебним режимима испуштања воде низводно у водоток. Карактеристика ових захтјева је да су унапријед планирани те диспечер има могућност прилагођавања ангажовања агрегата захтјевима, али да су битно другачији од протока који би био као посљедица нормалног рада електране само у енергетску сврху.

Овакви захтјеви долазе од стране ронилачких клубова, туристичких организација, рафтинг клубова, кајак-кану клубова, за потребе снимања телевизијских емисија, за потребе грађевинских предузећа које изводе радове у кориту ријеке и осталих заинтересованих страна.

Само у 2008. години, 17 дана по неколико часова је вршена посебна регулација воде на захтјев трећих лица, а у љетњем периоду организован је директни контакт са службом за спашавање на градским плажама у Бањалуци ради правовременог обавјештавања о режимима рада електране. Обично се захтјеви односе на испуштање тачно дефинисане количине воде у одређеном периоду за жељене активности на одређеној локацији.

У току изградње бране, моделована је пропагација поплавног таласа низводно у случају рушења брана, а на терену су обиљежене линије допирања максималног могућег поплавног таласа насталог рушењем. Међутим, вријеме пропагације позитивног и негативног воденог таласа није анализирано.

У том смислу је организовано снимање времена пропагације карактеристичних таласа на одређеним профилима дуж низводног тока Врбаса као би се добиле прецизне информације о воденом таласу.

Постројење хидроелектране „Бочац" намијењено је првенствено хидроенергетском кориштењу воде, али рад овог постројења нужно мора бити усклађен са другим водопривредним интересима на подручју акумулације и низводно. Акумулација се користи према одговарајућим плановима и потребама електропривреде, поштујући услове и ограничења која проистичу из водопривредне дозволе и пројектне документације. Осим законских обавеза, које налажу еколошка и водопривредна дозвола, пред хидроелектрану се, често, постављају захтјеви и од стране разних друштвених организација и институција за посебним режимима управљања испуштања воде из компензационог базена. Један од најчешћих захтјева јавности,у периоду великих дотока, је захтјев за претпражњењем акумулације у сврху прихвата поплавног таласа. Карактеристике акумулације хидроелектране „Бочац" нису доста познате широј јавности, а медији често створе погрешно уверење да би се ова акумулација могла искористити у сврху спречавања поплава.

Циљ предузећа је остваривање тијесне сарадње са медијима и цивилном заштитом. Ради квалитетније прогнозе долазног таласа, у току је развој хидроинформационог систем ријеке Врбас. Дневни дотоци се редовно ажурирају на сајту електране www.henavrbasu.com, а у периодима изузетно великих и у периодима изузетно малих вода, тренутни дотоци се сатно саопштавају цивилној заштити у Бањалуци.

Осим законских обавеза, поштујући друштвене, етичке и еколошке норме, излази се у сусрет и захтјевима за посебним режимима испуштања воде који одступају од уобичајених, а који се јављају у условима ванредних догађаја или туристичких манифестација које се одвијају на ријеци.