Хидроелектране на Врбасу
 

16.12.2011

Редовна експлоатација акумулације

Редовна експлоатација акумулације
Редовна експлоатација акумулације
Редовна експлоатација акумулације
Преглед средњих мјесечних протока
Редовна експлоатација акумулације

Постројење ХЕ „Бочац" (акумулација, брана и одговарајући објекти и уређаји у саставу бране и хидроелектране) намијењени су хидроенергетском коришћењу вода, али рад ове хидроелектране мора бити усклађен са другим водопривредним интересима на подручју акумулације и низводно.

Чињеница да се низводно од електране налази веома насељено подручје те да, низводно, до Бањалуке нема већих притока Врбаса нити тренутно изграђених хидроелектрана, додатно под лупу јавности ставља начин управљања акумулацијом.

У складу са плановима и потребама електропривредног система, хидроелектрана „Бочац" може без икаквих ограничења привредног карактера одржавати успор у акумулацији у следећим границама:

  • Кота нормалног успора 282,00 m.n.m.
  • Кота минималног радног нивоа 279,60 m.n.m.
  • Кота екстремно минималног радног нивоа 254,00 m.n.m.

На тај начин хидроелектрана може користити, у складу са својим потребама дневног и вишедневног изравнавања, читаву корисну запремину.

Хидроелектрана „Бочац" зависно од расположивих односно планираних средњих дневних протока ради са пуном снагом једног односно два агрегата у периоду пријеподневног оптерећења (8-12 часова) и вечерњег оптерећења (18-20 часова). Ови периоди се продужавају са повећањем протока.

Спуштање нивоа језера испод коте 271,00 m.n.m. дозвољено је само уз сагласност републичког органа управе надлежног за водопривреду, а до нивоа 241,00 m.n.m. како би се, евентуално, омогућио преглед и ремонт захватних грађевина, потребна је посебна дозвола. У тој посебној дозволи треба да буде наведена и динамика пражњења језера и вријеме одржавања нивоа на захтијеваној коти.

Из акумулације „Бочац" вода се може захватати за потребе хидроелектране „Бочац", уз обавезу коју одређује водопривредна дозвола да се из компензационог базена мора испуштати гарантовани еколошки проток и водопривредни минимум не мањи од 17 m3/s. Такође се тражи да се осцилације у водотоку низводно од компензационог базена смање на најмању могућу мјеру.

Средњи проток на профилу хидроелектране „Бочац" је 78,4 m3/s, а инсталисани проток кроз турбине је 240 m3/s.

Пошто је појава величине дотока воде у акумулацију стохастичке природе, да би се направио план будуће производње потребно је користити теорију вјероватноће. Као улазни подаци користе се мјерени дотоци прије изградње електране, прерачунати у евентуалне производње, те реално измјерене остварене производње од како електрана функционише. Сматра се да је статистички повољније да се има што дужи низ улазних података, тако да ће план за будући период бити реалнији.

Анализа података, када се узму у обзир подаци након изградње хидроелектране, указују на одређена одступања, нарочито када је у питању средњи мјесечни проток.

У последњој деценији, у односу на хидролошки низ који је био основа пројектне документације, најнижи средњи мјесечни доток (август) је нижи у односу на раније, а највиши средњи мјесечни доток је виши у односу на ранији хидролошки низ.

Основне карактеристике пројектованог режима рада ХЕ „Бочац" су форсирани „вршни" рад хидроелектране са Qinst=240 m3/s. Израђени су карактеристични дијаграми рада електране за дотоком од 20 m3/s до 220 m3/s, гдје се форсира ангажовање једног или два агрегата у периоду јутарњег и вечерњег максималног оптерећења. Испуштање из компензационог базена је предвиђено да се врши за средње дотоке до 50 m3/s са непромјенљивим протоком. За веће протоке јављају се осцилације протока на почетку и на крају вршног рада електране у току дана.

Досадашња погонска искуства у експлоатацији ХЕ „Бочац" су показала знатна одступања од пројектованог режима рада.
Одмах по почетку рада електране, уочена је опасност да је, у условима неконтролисаног испада агрегата из система, потребно одређено вријеме до поновног пуштања агрегата у погон или до пуштања затварача на темељном испусту или преливу. Овом времену треба да се дода вријеме пропагације таласа дуж компезнационог базена чија је дужина 7,3 кпг Ради обезбјеђивања биолошког минимума умањена је корисна запремина акумулације компензационог базена, остављајући резерву за 2 сата испуштања воде из компензационог базена.

Ангажовање агрегата електране врши диспечерски центар Електропривреде Републике Српске (ЕРС) у Требињу. Електропривреда Републике Српске је једна од трији балансно одговорних страна у електроенергетском систему Босне и Херцеговине. У условима „слабог" система са великим термо јединицама и малим бројем хидројединица, релативно често је интервентно и непланирано ангажовање ХЕ „Бочац".

Одступање од дневног плана ангажовања агрегата има за посљедицу повећање осцилација воде низводно од постројења.