Хидроелектране на Врбасу
 

16.12.2011

Хидролошко-метеоролошки показатељи

Средње вриједности протицаја на ВС Бања Лука и ВС Бочац
Врбас

Прве значајније хидролошке обраде Врбаса датирају из 1946. године. Интензивније прикупљање основних података почело је 1952. године код израде основног пројекта искоришћења водних снага у сливу Врбаса. Након тога, долази неколико значајних обрада од којих се издвајају: „Основни пројект енергетског искоришћења Врбас-Плива" - Елетропројект Сарајево 1954. године, затим „ХЕ Бочац" - Инвестициони програм - Енергоинвест Сарајево 1957. године и „Водопривредна основа слива Врбас" - Завод за водопривреду Сарајево, 1962. године.

Године 1971. урађена је „Студија енергетског искори-шћења воде средњег Врбаса" од стране Енергоинвеста из Сарајева, а последња важећа студија је „Водопривредна основа слива ријеке Врбаса" из 1987. године.

У сливу ријеке Врбас оснивање мреже метеоролошких станица почело је 1892. године. До 1941. године, мрежа је била врло ријетка (једна станица на преко 700 km2). До наглог проширивања мреже метеоролошких станица дошло је 1959. и 1960. године. У том периоду мрежа се удесетостручила и једна станица је дошла на 85 km2

Референтна метеоролошка станица за преградно мјесто Бочац је Бања Лука. На бази њених извјештаја у периоду од 1926. до 1965. године израчунате су просјечне падавине од 1265 mm на сливном подручју Врбаса до Бочца. Највлажније годишње доба је јесен са 31% падавина, а најсушнија је зима са 19% падавина у просјеку.

Остали метеоролошки подаци од значаја за преградно мјесто Бочац:

  • максималне дневне падавине за преградно мјесто Бочац износе 81 mm;
  • просјечно осунчавање траје 5 сати и 6 минута од просјечно могућих 12 сати и 12 минута дневно;
  • просјечна годишња температура износи 10 °C;
  • релативна влажност ваздуха износи 80% на годишњем нивоу;
  • процјењена просјечна брзина вјетра износи око 2 m/s;

Кључне водомјерне станице у обради нивоа средњег протицаја биле су ВС Бочац и ВС Бањалука. Повремено су коришћени и подаци са ВС Делибашино Село, ВС Хан Скела, ВС Козлук и ВС Волари.

Водомјерна станица Бања Лука основана је 1892. године.

Прекиди у осматрању су били у периодима од 1-8. јануара 1944. године, 18-29. септембра 1944. године и 22-24. априла 1945. године. Године 1963. станица је опремљена са лимниграфом.

Водомјерна станица Бочац опремљена је лимниграфом 28. јануара 1959. године.

Протицај је одређен на темељу властитих података за читав обрађивани период, изузев 1954-1963 године за ВС Бања Лука. Протицај на преградном мјсту Бочац одређен је на темељу властитих података за период послије 1960. године. За продужење периода на 40 година, Југелов низ, изграђен је однос протицаја ВС Бања Лука-ВС Бочац за године 1963-1970. За тај период постојали су лимниграфски подаци на обе станице. Тим односом продужен је период у Бочцу на 40 година, кориштене су декадне вриједности. Употребљене су три линије протицаја за три различита периода.